Logo

Persondatapolitik

English version below

Hos Pagunette A/S prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Pagunette A/S måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

 

Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
Pagunette A/S
Skælskør Landevej 39, DK-4200 Slagelse
CVR nr. 27 50 82 19
+45 58 57 04 00
pagunette@pagunette.dk


Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om navigation på hjemmesiden.

 

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

 

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde:

 • Når du køber varer online på Pagunettes hjemmeside.
 • Når du tilmelder dig Pagunettes nyhedsbrev
 • Når du deltager i en af Pagunettes konkurrencer

 

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra Pagunette flere gange.

Anvendelse af personoplysninger
Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

 • Gennemførelse af ordre i vores webshop
 • Tilmelding til nyhedsbrev
 • Administration af brugerkonto / profil
 • Deltagelse i konkurrencer eller andre events
 • Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events
 • Indsamling og evaluering af forbrugeranmeldelser
 • Oversigt over købshistorik
 • Statistik
 • Øvrige markedsføringstiltag

 

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig eller din virksomhed uden, at du afgiver dit samtykke først.

Pagunette fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender www.pagunette.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på Internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, fortrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugers brug og navigation på vores webside. Og vi sælger eller videregiver ikke dine købsinformationer til tredjepart.

Videregivelse til andre dataansvarlige
Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse.  Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af Pagunettes anvendte fragtfirma.

Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel.

I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

Overladelse til databehandlere
Pagunette anvender i dag ikke samarbejdspartnere i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve eller lignende.

 

Overførsel til tredjelande
Pagunette overfører ikke personoplysninger til tredjelande

 

Sletning af personoplysninger
Vi sletter dine personoplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 4. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

Cookies
Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her:  https://www.pagunette.dk/om-os/cookiepolitik

Sikkerhed
Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

Dine rettigheder
Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).


Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet. Vi vil herefter slette dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på andet grundlag. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du kontakte os på pagunette@pagunette.dk eller +45 58 57 04 00.


Links til andre websites mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.


Ændringer af oplysninger mv.
Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på pagunette@pagunette.dk eller +45 58 57 04 00. Du kan også skrive til os på følgende adresse:
Skælskør Landevej 39, DK-4200 Slagelse


Klageadgang
Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail, telefon eller brev som angivet i pkt. 13 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 


 
Privacy policy
 
At Pagunette A/S data protection and confidentiality is a high priority. This privacy policy sets out clear guidelines for how Pagunette processes your personal data. Further, we explain how we use the personal data that you leave and/or provide when you visit our website and use the various services on the website.  
 
Data controller and contact information
This website is operated and owned by:
Pagunette A/S
Skælskør Landevej 39, DK-4200 Slagelse
CVR nr. 27 50 82 19
+45 58 57 04 00
pagunette@pagunette.dk 
 
 
 
Collection of personal data 
You will always be informed in connection with collection of personal data about you. The personal data collected by us may include, for instance, your name, your email address, and similar identification data, information about an online purchase and about your navigation on the website. 
 
In connection with the submission of your data it will always be stated whether the submission is voluntary or necessary for completing the desired action, such as the completion of a transaction in our web shop. 
 
Your personal data is collected in one or several of below cases:
 
- When you buy goods online at our webpage
- When you sign up for our newsletter 
- When you create a client account at Pagunettes webpage
- When your participate in one of Pagunettes competitions 
 
If you use your email address in more than one of the above cases, your personal data will only be collected and registered in one place. This way your information is already stored when you shop at us, and you will not receive the same marketing material from Pagunette more than once. 
 
 
Use of personal data
 
Personal data is collected and will be used in connection with:
 
- Completion of orders in our web shop
- Sign-ups for newsletter
- Management of user accounts/profiles
- Participation in competitions and/or other events 
- Send-outs of other marketing material, including invitations to events and allocation of discount codes
- Collection and evaluation of consumer reviews
- Overview of purchase history 
- Statistics
- Other marketing initiatives
 
Please note, that we will only use your personal data to send marketing material if you prior have given your explicit consent, unless legislation allows us to contact you without your prior consent.  
Pagunette keeps statistics about which areas of the site our users visit and which products the users prefer. This data does not contain personal data. Knowledge about the users’ use of the website is gained with help from the collected data. This information is used to improve the website. We do use data about how our users navigate, to better understand how our users use the www.pagunette.dk, and from that we try to improve the website. We are not able to see where you come from or where you are going on the internet after you leave our site. Furthermore, we collect information about what products our users, as a unit, prefers. This information is also used to improve the website. We do not sell or otherwise disclose information about how our user navigate and use our website. We do not sell or disclose information about your purchase history to third party. 
 
Transfer to other data controllers
In general, we do not transfer your personal data to a third party without your consent.  However, information that is used for delivery of goods will be transferred to the shipping company used by Pagunette. 
Under specific circumstances and with reference to legislation, it might be necessary to transfer information to public authorities or the police.  For example, information may be disclosed to the police in case of suspicion of credit card fraud. 
 
In the case of a re-organization, full or partial sale of the company, any disclosure in such connection will be in accordance with current legislation for the processing of personal data. 
 
Disclosure to data processors
Your personal data is disclosed to partners of Pagunette who deliver services on behalf of Pagunette for example in relation to send-outs of newsletters. These partners only process the personal data on behalf of Pagunette and in accordance with the instructions of Pagunette.
 
Transfer to third countries
Your personal data will not be transferred to third country.
 
Deletion of personal data
We will delete your personal data when we no longer need to process them in relation to one or more of the purposes set out above in section 4. However, the data may be processed and stored for a longer period in anonymized form.
 
Cookies 
We use cookies on our website. You can read more about the use of cookies in our Cookie Policy, which you can find on the following link: https://www.pagunette.dk/om-os/cookiepolitik
 
Security
We have implemented security measures to ensure that our internal procedures meet our high security policy standards. Accordingly, we strive to protect the quality and integrity of your personal data.
 
Your rights
You are at any time entitled to be informed of the personal data about you that we process, but with certain legislative exceptions. You also have the right to object to the collection and further processing of your personal data including profiling/automated decision-making. Furthermore, you have the right to have your personal data rectified, erased or blocked according to the rules. Moreover, you have the right to receive information about you that you have provided to us, and the right to have this information transmitted to another data controller (data portability).
 
Withdrawal of consent
You may, at any time, withdraw any consent you have given and we will delete your personal data, unless we can continue the processing based on another purpose. If you wish to withdraw your consent, please contact us at pagunette@pagunette.dk or +45 58 58 04 00
 
Links to other websites etc.
Our website may contain links to other websites or to integrated sites. We are not responsible for the contents of the websites of other companies or for the practices of such companies regarding the collection of personal data. When you visit other websites, you should read the owners' policies on the protection of personal data and other relevant policies.
 
Amendment of data etc. 
If you want us to update, amend or delete the personal data that we have recorded about you, wish to get access to the data being processed about you, or if you have any questions concerning the above guidelines, you may contact us at pagunette@pagunette.dk or +45 58 58 04 00. You may also write to us at the following address:
Pagunette A/S
Skælskør Landevej 39,
DK-4200 Slagelse, Denmark.
 
Complaints
If you wish to appeal against the processing of your personal data, please contact us by email, telephone or letter as indicated in the section above. You may also contact the Data Protection Agency, Borgergade 28, 5., 1300 Copenhagen K. 
 
 

Accepter cookies fra dette website

Dette website bruger cookies til at tracke din adfærd og forbedre din brugeroplevelse
Du kan altid slette gemte cookies ved at besøge dine advancerede browser indstillinger
Du kan finde vores cookiepolitik her.

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies